Regulamin portalu internetowego

Masz pytania? Zobacz FAQ

Portal internetowy dostępny pod adresem https://spektakleonline.pl/ udostępniony jest przez Usługodawcę na zasadach określonych niniejszym dokumentem stanowiącym regulamin w myśl ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zwany dalej „Regulaminem”).

Dane kontaktowe Usługodawcy: a) numer telefonu: +48 668 156 310, b) adres e-mail: kontakt@spektakleonline.pl.

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Portalu, rodzaje usług elektronicznych świadczonych za pośrednictwem Portalu oraz prawa i obowiązki Usługobiorców oraz Usługodawcy. Zapoznanie się z niniejszym Regulaminem stanowi obowiązek każdego użytkownika Portalu.

I. Definicje

 1. Portal - portal internetowy działający pod adresem https://spektakleonline.pl/.
 2. Usługodawca – Arkadiusz Pawlak wykonujący działalność gospodarczą pod firmą Agencja Artystyczna Diabeł Arkadiusz Pawlak pod adresem ul. Edwarda Gibalskiego 19 lok. 12, 01-190 Warszawa, NIP: 5272358385, REGON: 145888800.
 3. Usługobiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, której prawo przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Usług świadczonych za pośrednictwem Portalu.
 4. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Portalu.
 5. Spektakl – nagranie video spektaklu (widowiska teatralnego) udostępniane w formie usługi video on demand (VOD).
 6. Konto usługobiorcy – zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są informacje na temat Usługobiorcy w tym informacje adresowe oraz historia zamówień.

II. Postanowienia ogólne

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Usługobiorca zobowiązuje się do korzystania z Portalu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.
 3. Korzystanie z Portalu oraz Usług oznacza akceptację przez Usługobiorcę warunków określonych w Regulaminie oraz Polityce prywatności.
 4. Usługodawca przestrzega zasady ochrony danych osobowych Użytkowników przewidziane rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Usługobiorca wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywania i przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych w celu realizacji usługi. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych określa Polityka prywatności Portalu. Usługodawca może wykorzystać dane osobowe w celu marketingu usług jedynie za wyraźną zgodą osoby, której dane dotyczą lub w oparciu o właściwe przepisy prawa.
 5. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Portalu w sposób niezakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez nieużywanie określonego oprogramowania (w tym oprogramowania złośliwego) lub urządzeń.
 6. Informacje dotyczące usług znajdujące się na Portalu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian w cenach usług, prowadzenia i odwoływania akcji promocyjnych oraz do udzielania indywidualnych rabatów.

III. Ogólne warunki świadczenia usług

 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Portalu usługi bezpłatne dostępne dla każdego Usługobiorcy, w szczególności: a) usługi informacyjne poprzez udostępnianie treści o ofercie, aktualnościach i usługach świadczonych na Portalu, b) możliwość rejestracji i udostepnienie Konta usługobiorcy.
 2. Usługodawca za pośrednictwem Portalu świadczy usługi odpłatne polegające na udzieleniu dostępu do Spektaklu.
 3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci udostępnienia Konta usługobiorcy zawierana jest z Usługobiorcą na czas nieoznaczony w momencie dokonania przez niego rejestracji na Portalu.
 4. Założenie Konta usługobiorcy („rejestracja”) odbywa się za pomocą funkcjonalności dostępnej na stronie Portalu – Formularza rejestracji.
 5. Posiadanie Konta usługobiorcy jest wymagane do złożenia zamówienia na dostęp do Spektaklu.
 6. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę: a) urządzenie z dostępem do sieci Internet, b) przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies, c) dostęp do poczty elektronicznej.
 7. Usługobiorca ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawy usług internetowych.

IV. Zamówienia

 1. W celu złożenia zamówienia na dostęp do Spektaklu Usługobiorca loguje się na Portalu z wykorzystaniem danych do logowania ustalonych podczas rejestracji, a następnie dokonuje wyboru pożądanego Spektaklu.
 2. Po dokonaniu wyboru Spektaklu Usługobiorca wypełnia Formularz zamówienia i potwierdza zamówienie poprzez użycie przycisku „Zamawiam i płacę”. Po potwierdzeniu zamówienia Usługobiorca zostaje automatycznie przekierowany do systemu płatności elektronicznych w celu opłacenia zamówienia.
 3. Z chwilą poprawnej autoryzacji płatności dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w przedmiocie udzielenia dostępu do Spektaklu.

V. Warunki dostępu do Spektaklu

 1. Dostęp do Spektaklu możliwy jest po zalogowaniu się na Koncie usługobiorcy.
 2. Dostęp do Spektaklu udzielany jest na okres 48 godzin od momentu poprawnej autoryzacji płatności dokonanej przez Usługobiorcę.
 3. Usługobiorca odtwarza Spektakl za pomocą odtwarzacza multimedialnego udostępnionego przez Usługodawcę w ramach Portalu.
 4. Usługobiorca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie sprzętu oraz infrastruktury informatycznej umożliwiającej dostęp do Spektaklu, w szczególności dostępu do sieci Internet, komputera lub urządzenia mobilnego z zainstalowaną aktualną przeglądarką internetową uaktualnioną do najnowszej wersji i ewentualnie dodatkowym oprogramowaniem, które jest niezbędne do odtworzenia Spektaklu.
 5. Użytkownik uprawniony jest do odtwarzania Spektaklu jedynie dla własnego użytku osobistego.
 6. Użytkownik zobowiązuje się nie zapisywać, pobierać, powielać, rozpowszechniać, modyfikować, wyświetlać, odtwarzać, publikować, licencjonować, sprzedawać ani nie wykorzystywać treści i informacji zawartych na Portalu lub uzyskanych za jego pośrednictwem o ile nie jest to wyraźnie dozwolone w niniejszym Regulaminie.

VI. Metody płatności

 1. Usługodawca za świadczone Usługi przyjmuje płatności w formie przedpłaty za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PayU, którego operatorem jest PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu. Klient dokonuje płatności zgodnie z regulaminem systemu płatności elektronicznych PayU.
 2. Za moment dokonania płatności przyjmuje się poprawną autoryzację płatności przez operatora systemu PayU.
 3. Usługodawca dokumentuje sprzedaż dowodem zakupu na wyraźne żądanie Usługobiorcy. Usługobiorca wyraża zgodę na otrzymywanie faktury bez podpisu Usługodawcy na adres poczty elektronicznej wskazany w trakcie rejestracji na Portalu.

VII. Odpowiedzialność

 1. Usługodawca informuje, iż zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną nie jest zobowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez niego danych, o których mowa w art. 12-14 wskazanej ustawy o ile dane te nie pochodzą od niego.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Usługobiorców wynikające z ich działań na Portalu.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za dane wprowadzone przez Usługobiorców na Portalu i nie odpowiada za czynności dokonane przez Usługobiorcę, które przyczyniły się do powstania jakiejkolwiek szkody w odniesieniu do tego Usługobiorcy lub innych Usługobiorców bądź osób trzecich albo też uniemożliwiły albo utrudniły świadczenie usług przez Usługodawcę.
 4. Usługodawca nie odpowiada za treść stron internetowych oraz za ewentualne szkody poniesione przez Usługobiorców lub osoby trzecie w związku z dostępem do stron internetowych, do których może nastąpić przekierowanie poprzez odnośniki dostępne na Portalu.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Portalu oraz szkody poniesione przez Usługobiorcę z tego tytułu, jeżeli zostały spowodowane działaniem siły wyższej, której nie dało się przewidzieć, a w przypadku, gdy wystąpienie siły wyższej było do przewidzenia - gdy nie dało się zapobiec skutkom jej wystąpienia.
 6. Ryzyko związane z używaniem, użytkowaniem, posiadaniem i wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach Portalu ponosi Usługobiorca. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Usługobiorców lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich jak i pośrednich, związanych z wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach Portalu.
 7. W przypadku szkody poniesionej przez Usługobiorcę, a wynikającej z umyślnego działania Usługodawcy, Usługodawca odpowiada jedynie za rzeczywiste szkody poniesione przez Usługobiorcę z zastrzeżeniem, iż odpowiedzialność Usługodawcy zostaje ograniczona kwoty zapłaconej przez Usługobiorcę tytułem dostępu do Kursu, chyba że inne zasady wynikają z odrębnych praw przysługujących konsumentom.

VIII. Odstąpienie od umowy

 1. Usługobiorcy będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa Usługodawcy w terminie 14 dni od dnia, w którym zawarto umowę. Do zachowania terminu wystarczy przesłanie oświadczenia na adres siedziby lub adres poczty elektronicznej Usługodawcy.

 2. W razie odstąpienia od umowy, jest ona uważana za niezawartą a konsument jest zwolniony od wszelkich zobowiązań. Płatności dokonane przez konsumenta zostaną zwrócone przez Usługodawcę w takie samej formie w jakiej konsument dokonał zapłaty, chyba, że konsument wyrazi zgodę na zwrot płatności w inny sposób, który nie spowoduje dla niego dodatkowych obciążeń. Zwrot następuje w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.

 3. W związku z art. 38 ustawy dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia nie przysługuje m. in. w przypadku świadczenia usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo do odstąpienia od umowy. IX. Postępowanie reklamacyjne

 4. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Usługodawcę usług świadczonych za pomocą Portalu, Usługobiorca jest uprawniony do złożenia reklamacji drogą elektroniczną na adres e-mail Usługodawcy.

 5. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać oznaczenie Usługobiorcy (imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji wraz ze wskazaniem okresu czasu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji. W przypadku podania niepełnych danych Usługodawca wezwie Usługobiorcę do uzupełnienia danych.

 6. Reklamację rozpatruje Usługodawca w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Informacja o sposobie rozpatrzenia reklamacji przekazywana jest Usługobiorcy w formie wiadomości przesłanej na jego adres poczty elektronicznej.

 7. Nierozpatrzenie przez Usługodawcę reklamacji w terminie wskazanym w ust. 3 oznacza jej uwzględnienie.

X. Własność intelektualna

 1. Wszelkie treści zamieszczone na Portalu (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy), a nie pochodzące od Usługobiorcy lub innych dostawców, korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Usługodawcy. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Usługodawcy skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.
 2. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Portalu wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystanie treści w innym zakresie jest dopuszczone wyłącznie w przypadku, gdy tak wskazane zostało wyraźnie przez Usługodawcę na Portalu.
 3. Korzystanie z Portalu, w tym korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji, baz danych czy innych treści, nie oznacza nabycia przez Usługobiorcę jakichkolwiek praw w odniesieniu do wskazanych treści, a w szczególności nie oznacza nabycia praw autorskich majątkowych, praw pokrewnych lub licencji.
 4. Zabronione jest podejmowanie następujących czynności bez wyraźnej zgody Usługodawcy: a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób Portalu lub jego części, a także poszczególnych treści udostępnianych za jego pomocą, b) rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób publikowanych na Portalu treści, c) pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystanie w całości lub części.

XI. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Usługodawca powiadomi na stronie Portalu internetowego na co najmniej 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Usługobiorców, którzy złożyli zamówienie na Usługę odpłatną w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu. Zmiana Regulaminu w czasie trwania stosunku umownego o charakterze ciągłym wiąże drugą stronę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384, a strona nie wypowiedziała umowy w terminie wypowiedzenia wynoszącym 14 dni kalendarzowych.
 2. Usługodawca zachowuje sobie prawo do okresowego wyłączania dostępu do Portalu lub wybranych funkcjonalności Portalu w przypadku, gdy jest to niezbędne w celu rozbudowy lub konserwacji zasobów technicznych lub teleinformatycznych Usługodawcy związanych z działaniem Portalu.
 3. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 4. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu według siedziby Usługodawcy, jeżeli właściwe przepisy nie stanowią inaczej.
 5. Użytkownik będący konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń w drodze mediacji lub sądu polubownego. Niezależnie od tego konsument może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl. Użytkownik będący konsumentem może ponadto skorzystać z elektronicznego sposobu rozwiązywania sporów z Usługodawcą za pośrednictwem platformy ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 7 maja 2020 r.